IK Logo

Ìmmørtål Kníghtz

(Alphabetical Order){ÌK}Årrrrgh

Rank: Magister
Location: Nantucket Island, MA USA
Specialty: ZårK Mã§tèR{ÌK}ßlåçkholé

Rank: King/Founder
Location: Greenville, Ohio USA
Specialty: ZårK Mã§tèR/Modeling/Animation{ÌK}Raven

Rank: Knight
Location: Greenville, Ohio USA
Specialty: ZårK Mã§tèR{ÌK}çyßêrhåwk

Rank: King/Founder
Location: Greenville, Ohio USA
Specialty: ZårK Mã§tèR/Scripting/Modeling/Animation/Skinning/Graphics{ÌK}ƒíréHåwk

Rank: Champion
Location: Versailles, Ohio USA
Specialty: ZårK Mã§tèR{ÌK}FrigginFragger

Rank: Champion
Location: Pittsburgh, PA USA
Specialty: ZårK Mã§tèR{ÌK}Írôn Chef

Rank: Knight
Location: Atlanta, Georgia USA
Specialty: ZårK Mã§tèR{ÌK}Kéndríx

Rank: Master Lord
Location: Marysville, Ohio USA
Specialty: ZårK Mã§tèR/Administrator{ÌK}MrBee®

Rank: Master Lord
Location: Montreal QC, Canada
Specialty: ZårK Mã§tèR/Scripting/Modeling/Animation/Skinning/Graphics/Administrator{ÌK}NINE

Rank: Knight
Location: Unknown
Specialty: ZårK Mã§tèR{ÌK}Øm€gÄñ~§PÂRtÄÑ

Rank: Knight
Location: Stn Mtn, Georgia USA
Specialty: ZårK Mã§tèR{ÌK}POWER

Rank: Champion
Location: Los Angeles, California USA
Specialty: ZårK Mã§tèR/Web Design{ÌK}Queen

Rank: Queen
Location: Canada
Specialty: ZårK Mã§tèR/Graphic Design{ÌK}Sex Machine

Rank: QUEEN
Location: California USA
Specialty: ZårK Mã§tèR{ÌK}Shyver

Rank: Queen
Location: Sheffield Lake, Ohio USA
Specialty: In Training{ÌK}Wéåpøñ-X

Rank: Knight
Location: Brooklyn, New York USA
Specialty: ZårK Mã§tèRcron